divendres, 3 d’octubre del 2014

Nueva Ordenanza de Protección, Tenencia y Venta de Animales de Barcelona.


Desde Plataforma Gatera queremos celebrar el haber tenido la oportunidad de trabajar juntos (Entidades Proteccionistas y Ayuntamiento) para conseguir un texto que garantice la protección y el bienestar de los animales de la ciudad.

Creemos que el resultado es satisfactorio, en especial por lo que se refiere a la protección de los gatos.

-    Se ha conseguido que se considere al gato callejero como tal (en el anterior texto eran asimilados a gatos abandonados o perdidos);

-      Está permitido alimentar gatos callejeros siempre y cuando se respeten unas buenas prácticas y no se ensucie la vía pública;

-       Se ha conseguido que las colonias figuren como único modelo de gestión para los gatos callejeros (anteriormente eran presentadas como una "alternativa al sacrificio").

Como sabéis, una ordenanza municipal es un marco que puede tener una larga vida (la última permaneció vigente más de 10 años). Con este texto tenemos un buen marco normativo y con él tenemos por delante unos años para poder seguir luchando en todos los frentes para conseguir más protección para todos los gatos!

Conseguir este logro ha sido posible gracias al trabajo y la dedicación de las entidades, de los voluntarios y de todos los cuidadores y alimentadores que llevan mil años realizando una labor tremenda para los gatos de la ciudad. Sin lugar a duda este éxito no podría haberse conseguido sin ellos. Ahora podemos contar con una normativa adaptada que facilitará las cosas para todos.

Haced llegar esta información a todos vuestros voluntarios y contactos por favor, y poneros en contacto con nosotros para cualquier duda o pregunta. Para los que no trabajan en Barcelona, esperamos que este tipo de redactado pueda servir de inspiración para los municipios que se plantean cambios en sus ordenanzas.

Plataforma Gatera


Os destacamos los artículos más importantes por lo que se refiere a las colonias de gatos (Art. 2.9; Art. 27; Art. 28). 

……………………………………………………….


Gats i colònies de gats a la nova ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals de Barcelona.


Article 2. Definicions

9. Gat feral: s'estableix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat domèstic i se'n reconeix la idiosincrasia. Els gats ferals són membres de l'espècie de felí domèstic (Felis catus), pero no estan socialitzats amb els éssers humans i per tan no són adoptables. 

Els gats ferals apareixen per l'abandonament o fugida de gats domèstics i es converteixen en gats silvestres després de viure un temps per si mateixos o són gats descendents d'altres gats ferals. 

Els gats ferals porten vides saludables i naturals en el seu propi espai, la seva llar és a l'aire lliure.


Article 27. Alimentació dels animals a la via i als espais públics

1. D'acord amb les necessitats sanitàries, l'equilibri zoologic i la variació dels factors que afectin la dinàmica poblacional, sempre que no es posi en perill el seu benestar i s'estableixin plans d'actuacio per a la gestió proteccionista de les seves poblacions, l'alcalde, una vegada consultat el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, ha d'establir quins animals i en quines circumstàncies no poden ser alimentats pels ciutadans a l'espai públic. En tot cas sempre s'ha de complir amb l'obligació d'evitar embrutar els espais públics.

2. Prevaldran els criteris de bones pràctiques per fomentar una convivència respectuosa entre la ciutadania i els animals.


Article 28. Les colònies de gats ferals

1. Les colònies de gats ferals consisteixen en l'agrupació controlada de gats sense persona propietària o posseidora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, a càrrec d'organitzacions i entitats cíviques sense ànim de lucre, amb l'objectiu de vetllar per llur benestar i on reben atenció, vigilància sanitária i alimentació. L'Ajuntament de Barcelona promou l'existència de les colònies controlades de gats ferals i dona suport a les entitats que en tenen cura.

2. Els gats ferals pertanyents a les colònies seran alimentats amb pinso sec diariament i disposaran sempre d'aigua neta i fresca. S'acostumarà als gats a alimentar-se al mateix lloc i a la mateixa hora per facilitar la captura i l'observació de la colònia. Els recipients de menjar han de tenir un disseny esteticament acceptable i s'han de col·locar, sempre que sigui possible, amagats a les àrees de vegetació. Mai s'ha de deixar l'aliment a terra. Les restes d'aliment s'han de netejar diariament per evitar riscos sanitaris. En tot cas, sempre s'ha de complir l'obligació de prevenir i evitar embrutar la via i els espais públics. S'entén per embrutar la via i els espais publics l'abandonament de qualsevol tipus de residu a qualsevol tipus d'espai públic (inclou tot tipus de residus, tant orgànics com inorgànics, sòlids o líquids i de qualsevol mida).

3. Tots els gats amb identificació que siguin capturats s'han de retornar a les persones propietàries per procedir a la seva esterilització. Quan no sigui possible el retorn del gat al propietari s'ha de seguir el procediment previst a l'article 19 d'animals de companyia abandonats i perduts.